GRIP

AlaniMurijetaizFeniksa(Arizona)iza?

lajeranijesposlaunedjelju,20。

novembra,po?

tojojnijebilodobro。

Iakonijebolovalaoddrugihbolesti,stanjejojsezastra?

uju?

ebrzopogor?

avalo。

Ve?

sljede?

egdanadospjelajeuurgentnicentar,gdjesujojdijagnostikovaligripiprepisaliantivirusnilijek。

Uutorakujutropojavilesusete?

ko?

esdisanjemipo?

elajedapovra?

akrv。

Roditeljisujeodveliubolnicu,arendgenjepokazaodaimazapaljenjeplu?

a,kojemo?

ebitiposljedicabakterijskeilivirusneinfekcije。

Ubrizgalisujojantibiotikeuvenu,alijojjesrcestalodoksujeprevozilinaodjeljenjeintenzivnenjege。

Reanimiralisuje,alijesrceponovoprestalodaradi。

Istogdanau15。

25,samojedandannakon?

tojojjeotkrivengrip,ljekarisukonstatovalismrt。

Kakotogriptoubija

Interesantnoobja?

njenje?

tasede?

avauorganizmukadavirusgripraprodreunjegadalisunedavnoameri?

kiljekariunau?

nom?

asopisu“ScientificAmerican”。

Unajkra?

em,odgovorjestedauve?

inislu?

ajevaorganizamsamsebeubija,dokpoku?

avadaseizlije?

i!

–Umiranjeodgripanijekaoumiranjeodmetka,iliujedacrneudovice–ka?

eAme?

Adald?

a,specijalistazainfektivnebolestiCentrazazdravstvenubezbjednostUniverziteta“D?

onsHopkins”。

–Samoprisustvovirusanijedovoljnodavasubije。

Infektivnabolestjeuvijekuslo?

enojinterakcijisdoma?

inom–navoditajinfektolog。

Kadviruspreuzmekontrolu

Kadavirusgripau?

euorganizam,premaistiminformacijama,aobi?

nojetoprekoo?

iju,kroznos,iliusta,tadaonpreuzimakontrolunadljudskim?

elijamaunosuigrlukakobiproizveosopstvenekopije。

Kakojeobjavljeno,ogromnamasa?

elijaizazivasna?

anodgovorimunolo?

kogsistema,koji?

aljebataljonebijelihkrvnihzrnaca,antitelaiinflamacijskihmolekuladabieliminisaopretnju。

TakozvaneT-?

elijeili?

elijeubicena?

egimuniteta,napadajuiuni?

tavajutkivozahva?

enovirusom,naro?

itoorganezadisanje,gdjesevirusobi?

nozadr?

ava。

Kodve?

inezdravihosoba,tajprocesjedjelotvoran,takodaseoporaveurokuodnekolikodanailinedjelja,navodiseuameri?

kom?

asopisu。

Ponekadje,me?

utim,reakcijaimunolo?

kogsistemaprejakaiuni?

tavatolikotkivauplu?

imadaukrvvi?

enedospjevadovoljnokiseonika?

todovodidosmrti。

Kakosuljekarinaveli,a?

tojeop?

tepoznato,ponekadsna?

anipotencijalnosmrtonosanimunolo?

kiodgovorneizazivavirusgripa,ve?

drugailisekundarnainfekcija,kojasenadovezalatokomgripa。

“Sekundarneinfekcije”

Premaistiminformacijama,obi?

nodolazidobakterijskeinfekcijeplu?

a?

estostreptokokamailistafilokokama。

Bakterijskainfekcijaurespiratornomtraktumo?

edasepro?

irinadrugedijeloveorganizmaiukrvii?

akdovededosepseismrti。

KetlinSaliven,na?

elnikOdjeljenjazaalergijuiimunologijuuDe?

jojbolniciuFiladelfiji,procjenjujedajednatre?

inapacijenatakojiumruodbolestipovezanihsgripom,izgubi?

ivotzato?

tojevirussavladaoimunolo?

kisistem,tre?

inaumireodimunolo?

kereakcijenasekundarnebakterijskeinfekcije,obi?

noplu?

aitre?

inazbogotkazivanjajednogilivi?

eorgana。

Svakegodinegripubijadjecudo5godinaistarijeod65

Tokomtipi?

nesezonegripa,kakosenavodiuameri?

kom?

asopisu,ve?

inasmrtnihslu?

ajevapovezanihsgripomdoga?

aseme?

udjecomistarijimosobama。

Dje?

jisistemjo?

nijenau?

iokakodaseboriprotivopasnosti,akodstarijihosobajeoslabljenzboggodinaidrugihbolesti。

Ijednaidrugastarosnagrupasete?

kooporavljajuodnapadaimunolo?

kogsistemanasebe。

PremapodacimaSvjetskezdravstveneorganizacije(SZO),poreddjeceuuzrastuod6mjesecido5godinaistarijihod65godina,najve?

emrizikuodrazvojakomplikacija,smogu?

imfatalnimishodomizlo?

enesutrudnice,zdravstveniradniciiljudikojibolujuododre?

enihhroni?

nihbolesti,kao?

tosuSIDA,astma,oboljenjasrcaiplu?